ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ


Організаційний комітет приймає тези 3-5 сторінок формату А4, редактор Microsoft Word, шрифт — Times New Roman, розмір шрифту — 14, міжрядковий інтервал — 1.5, усі поля сторінки — 20 мм.

Текст публікації повинен бути відредагований:
    • перший рядок — НАЗВА ТЕЗ (вирівнювання по центру, прописні літери, напівжирне накреслення, кегль 14);
    • через рядок — прізвище, ім’я, по батькові автора, (вирівнювання по центру, кегль 14);
    • наступний рядок — науковий ступінь, посада, вчене звання, місце роботи автора (без скорочень); якщо авторів кілька, відомості про кожного подаються окремими рядками; e-mail (вирівнювання по центру, кегль 12);
    • через рядок — основний текст (вирівнювання по ширині, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1.5, без перенесень);
    • через один рядок після основного тексту Список використаних джерел, оформлений згідно бібліографічних вимог (вирівнювання по центру, список джерел — вирівнювання по ширині, кегль 14);
    • сторінки не нумеруються;
    • формули друкуються по центру, з можливістю подальшого їх редагування (редактор формул «Microsoft Equation 3.0»);
    • рисунки та графіки подаються у форматі *.jpeg, *.jpg *.bmp, *.tif, *.gif; підписи рисунків — курсивним накресленням; якщо рисунок, виконаний засобами MS Word, його слід згрупувати;
    • усі ілюстрації, схеми, фігури та таблиці, розташовані відповідно до тексту, а не наприкінці статті; посилання на літературне джерело подається в тексті у квадратних дужках відповідно до номера в списку літератури.

Кількість авторів однієї публікації не повинна перевищувати двох!

Матеріал для публікації має бути ретельно перевірений на наявність орфографічних та стилістичних помилок і повністю відредагований. Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань, а також за дотримання авторських прав.
Редакційна колегія залишає за собою право рецензування поданих текстів, а також відхилення тез доповідей, що не відповідають тематиці конференції чи встановленим вимогам щодо оформлення.