Усі статті

ПОКАЗНИКИ ЗАСВОЄННЯ СИСТЕМ КОМП’ЮТЕРНОГО ЗОРУ МАЙБУТНІМИ ІНЖЕНЕРАМИ-ПЕДАГОГАМИ

Мазур Станіслав Володимирович

Комп’ютерний зір – теорія і технологія створення машин, які можуть виробляти виявлення, стеження і класифікацію об’єктів. Як наукова дисципліна, комп’ютерний зір відноситься до теорії і технології створення штучних систем, які отримують інформацію з зображень. Відео дані можуть бути представлені безліччю форм, таких як відеопослідовність, зображення з різних камер або тривимірними даними, які використовують застосування теорії та моделей комп’ютерного зору до створення систем комп’ютерного зору [3]. Прикладами застосування таких систем можуть бути: системи управління процесами (промислові роботи, автономні транспортні засоби); системи відеонагляду; системи організації інформації; системи моделювання об’єктів або навколишнього середовища; системи взаємодії; системи доповненої реальності; обчислювальна фотографія.


ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ З ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Жирська Галина Ярославівна, Войтович Марія Андріївна

Актуальність проблеми формування предметних компетентностей учнів у сучасній шкільній освіті зумовлена становленням компетентнісного підходу, спрямованого на формування готовності учнів до успішної самореалізації. Різнобічний розвиток особистості в старшій школі передбачає набуття нею ключових та предметних компетентностей, що базуються на знаннях, досвіді та цінностях. Зміст кожного навчального предмета дає змогу формувати наскрізні ключові та специфічні предметні компетентності школярів за умов, якщо в ньому реально відображені актуальні знання, досвід здійснення відомих способів діяльності (уміння та навички), творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до світу [5].


ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТА БІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Жирська Галина Ярославівна, Пастух Юлія Антонівна

Перехід світового суспільства до інформаційного та спрямованість нашої держави на ринкові відносини створили умови, які зачепили всі сфери життя суспільства, що не могло не викликати потребу для перетворення системи освіти з унітарної (авторитарної, трансляційної) на демократичну, гуманітарну, діалогічно-полілогічну. Швидкий розвиток технологій у наш час ставить перед освітою нові завдання, спрямовані на підготовку до критичного мислення, готовності прийняття відповідального рішення, здатності перенавчатися тощо, що потребує приведення у відповідність з цим технологій, методів і форм навчання школярів у закладах загальної середньої освіти.


ВИКОРИСТАННЯ QR-КОДІВ У НАВЧАННІ УЧНІВ БІОЛОГІЇ

Бабій Марія Ігорівна, Міщук Наталія Йосипівна

В сучасній педагогічній науці значний інтерес становлять дослідження особливостей технологізації навчального процесу. Основним його напрямом є застосування в навчальному процесі інформаційно-комунікаційних технологій – комплексу комп’ютерно-орієнтованих навчальних і навчально-методичних матеріалів, програмних і апаратних засобів навчального призначення, а також системи наукових знань про роль і місце обчислювальної техніки в навчальному процесі, про форми і методи їх застосування для удосконалення праці вчителів і учнів.


НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

Ольга Сорока, Наталія Міщук

Одним з основних завдань сучасної освітньої політики в Україні є забезпечення якості освіти, яка повинна стати інноваційним середовищем, у якому формуються індивіди, здатні до інтелектуальної інноваційної діяльності, дослідництва, подолання стереотипів, забезпечення прискореного економічного зростання і культурного розвитку країни; свідомі, суспільно активні громадяни, конкурентоспроможні на європейському і світових ринках праці.


ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ВЧИТЕЛЕМ СУЧАСНИХ ФУНКЦІЙ ОСВІТЯНИНА

Зінькова Ілона Сергіївна, Степанюк Алла Василівна

Успішне вирішення завдань національного виховання безпосередньо пов'язане з удосконаленням підготовки педагогів, їх професійної майстерності, ерудиції та культури. Жодна інша професія не ставить таких вимог до людини, як професія вчителя. Він зобов язаний бути яскравою, неповторною особистістю, носієм загальнолюдських цінностей, глибоких і різноманітних знань, високої культури; прагнути до втілення в собі людського ідеалу.


З ДОСВІДУ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ В GOOGLE-CLASSROOM

Ягенська Галина Василівна

Проведений аналіз літературних джерел [1, 2, 3, 4] засвідчив, що сервіс Google Classroom запущено у 2014 році. Цей сервіс зручний для системної організації ефективного функціонування навчального закладу загалом і організації роботи вчителя-предметника з кожним класом зокрема. Під час дистанційного навчання близько 36 % учителів використовували цей сервіс [3]. Google Classroom має необхідний функціонал для організації навчання й контролю, групової та індивідуальної комунікації усіх суб’єктів освітнього процесу [1]. Луцька гімназія № 21 працює з використанням цього сервісу уже 5 років, що сприяло оптимізації освітнього процесу і забезпечило швидку адаптацію до дистанційного навчання під час пандемії. Розглянемо кілька основних напрямків використання сервісу на основі практичного досвіду.


PRINCIPLE OF CONFORMITY IN THE STUDY OF MODERN PHYSICAL THEORIES

Viktor Matsyuk, Igor Lashkevych

The problem of modernization of natural knowledge, including physics, is actively discussed in scientific and pedagogical groups. Recently, there is a tendency to simplify the school course of physics, especially in non-core classes. Nevertheless, the course of physics not only should reflect in a popular form the individual achievements of modern science, but should also be based on the methodological principles of this science: symmetry, conservation, causality, conformity, the principle of observation and simplicity to specify the types of symmetry, the principle of unity to adjust existing theories, and so on. It is necessary not to facilitate the course of physics in educational institutions, but to radically restructure it in the manner, when classical physics would act in dialectical unity with the modern one. The laws of classical physics must be understood from the standpoint of modern science: on the basis of the dialectic of necessary and accidental, the dialectic of symmetry and asymmetry, the dialectic of the process of cognition. This is necessary in order to prevent fragmentary thinking and to form in students a scientific picture of the world and a scientific worldview.


ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ АСТРОНОМІЧНОГО СКЛАДНИКА БАЗОВОГО КУРСУ ФІЗИКИ

Крячко Іван Павлович

Зважаючи на цілі навчання астрономії в загальноосвітній школі, завданнями астрономічного складника базового курсу фізики можна виокремити формування та розвиток у здобувачів освіти: • цілісної системи знань про Всесвіт — предметної компетентності; • загальнокультурної компетентності учня через опанування астрономічними знаннями, що увійшли до світової культури; • наукового світогляду через опанування методів наукового пізнання та навчального матеріалу астрономічного змісту; • пізнавальної діяльності у процесі вивчення навчального матеріалу астрономічного змісту.


СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО STEM-НАВЧАННЯ

Гончарова Наталія Олександрівна

STEM-освіта набирає широких обертів на освітянській ниві, впевнено крокує областями України охоплюючи усі заклади освіти, привертає увагу вчителів, учнів, науковців, бізнесу та підприємців. На актуальність даного напряму в освіті вказує й ряд прийнятих урядом у 2020-2021 рр. нормативно-правових документів: Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти), затвердження типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій; затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) до 2027 року.